สำหรับการผลิตของสวนดีห้าเก้านั้น เน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ ผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีเคมีเกษตร  นำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้กับขั้นตอนในการผลิตผลไม้ เป็นการช่วยปรับปรุงและพัฒนาให้สินค้าเกษตร (ผลไม้) มีคุณภาพดียิ่งขึ้นโดยเน้นการอยู่ร่วมกับวงจรธรรมชาติของต้นไม้ โดยปรับการผลิต ตามสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม โดยมีความใส่ใจและมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเกษตร (ผลไม้) ให้มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ

   ปัจจุบันในพื้นที่ของสวนดีห้าเก้ามีสินค้าเกษตร (ผลไม้)  ปลูกแบบผสมผสานกัน ทั้งเงาะ มังคุด ลองกอง ฝรั่ง ทุเรียนพันธุ์หมอนทองทุเรียนพันธุ์พวงมณี และมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของ เมืองจันทบุรี คือ ทุเรียนนกหยิบ ที่มีรสชาต ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจันทบุรี เป็น ผลไม้พื้นถิ่นที่กำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดจันทบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

สินค้า GI คืออะไร

   GI หรือ Geographical Indication หมายถึง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแล และเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กับสินค้าที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งสินค้า GI จะต้องมีแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง มีคุณภาพ มีชื่อเสียง แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตจากพื้นที่อื่น ๆ สินค้า GI จึงเปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า GI ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลจาก :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ( Geographical Indication )